Poison to kick off 25th anniversary tour in Tupelo